Ordenança del Medi Rural de Nules i Banc de terres de Nules (BTN)

Per evitar l’abandonament de l’activitat agrícola, s’han dictat diverses lleis per la modernització de les explotacions agraries, la darrera de les quals la Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana.

A nivell municipal es va aprobar en data 13 de setembre de 2011 l’Ordenança reguladora dels usos i costums del medi rural de Nules, en la qual es regula entre d’altres l’obligació del propietari a mantenir les seues parcel·les en les mínimes condicions de neteja i salubritat exigibles, per tal de que les possibles plagues de cultius o l’aparició de males herbes no es propaguen a les finques colindants ,a la vegada que es minimitza el risc d’incendi.

En el cas que no es puga atendre les parcel·les agraries, l’Ajuntament de Nules ofereix la possibilitat d’incloure-les al Banc de Terres de Nules. D’aquesta manera es facilita la recuperació de parcel·les i es fomenta de l’activitat agrícola al terme municipal de Nules.

Documents associats: